VR Logo

Nayara Energy: Q3 results on Feb 09, 2016